skip to Main Content

09.04.2021 г. Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Главен експерт „Устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ при СО – район „Студентски“

3 Обявление

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

***

26.04.2021 г.Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Back To Top