skip to Main Content

12.04.2022 г.: На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура приключва без класиране.

07.04.2022 г.: Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждането конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел“ на на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-Район „Студентски“

01.04.2022 г.: Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжността „Началник отдел“ на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО – район „Студентски“ и информация за провеждане на втори етап – тест

15.03.2022 г.: Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжността „Началник отдел“ на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО – район „Студентски“

Документи за кандидатстване: 

 

→ Заявление за участие в конкурс

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top