skip to Main Content

***


Към Столична община – район „Студентски“ функционира Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.     

МКБППМН е създадена на основание чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитеи съгласно Заповед на кмета на  СО – район „Студентски“.
 
Председател на комисията е г-н Петко Горанов – Кмет на Столична община – район „Студентски“. В състава на комисията са включени представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието, представители на дирекциите „Социално подпомагане“, на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и други.
 
Председател: Петко Горанов – кмет на район „Студентски”
Заместник-председател:  инж. Атанас Горов – заместник-кмет на район „Студентски“
Секретар: Ваня Николова

Членове:

  1. Василена Мечкова – гл. юрисконсулт на СО-район „Студентски“;
  2. Живка Ленкова-Георгиева – инспектор към „Детска педагогическа стая“ при 07 РУ – СДВР;
  3. Аджер Сиракова – социален работник в Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост;
  4. Ани Тодорова – началник на отдел ОСДКС при СО – район „Студентски“;
  5. Савина Пчелинцева – педагогически съветник в 55 СУ „Петко Каравелов“;
  6. Ана Райкова – психолог;
  7. Сашка Димитрова – психолог;
  8. Ася Крумова – психолог.   

  
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява следните дейности:

1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на СО – район  „Студентски“, издирва и установява, съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане“ малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;  
2. Налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления;  
3. Следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие;  
4. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;  
5. Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат допълнително грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като: предупреждение, задължаване да посещават  социално-организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лева;  
6. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в СО – район „Студентски“ и прави предложение пред съответните държавни органи.
 
Задачи на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния – работа в училищата с директорите и педагогическото ръководство; с педагогическите съветници и класните ръководители; с родителските съвети и училищните настоятелства;
2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;
3. Срещи със специалисти в областта на превенцията на тютюнопушене, алкохол и наркотици;
4. Контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни заведения;
5. Превантивна работа с родителите и общопревантивни дейности, свързани със свободното време – спорт, изкуство;
6. Летни спортни програми за деца от социално слаби семейства и деца в риск;
7. Обучения и тренинги по актуални проблеми по отношение на поведението на малолетните и непълнолетните.

Към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при СО – район „Студентски“  има създаден „Консултативния младежки център за помощ и подкрепа“, който подпомага дейността на комисията, като:

1. Консултира родители по отношение, на чиито деца има проведени възпитателни дела;
2. Индивидуално консултира деца и младежи, с отклонения в поведението;
3. Консултира деца и  родители, имащи проблеми с общуването и възпитанието;         
4. Осигурява социално подкрепа на излезлите от социално-педагогически интернати и възпитателни-училища интернати;
5. Подпомага реинтегрирането на децата от улицата;
6. Провежда семинари за родители – „Училище за родители“.

Специалисти психолози извършват консултации по график. Консултациите са безплатни и напълно конфиденциални!
 
Към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работят обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.

1. Обществените възпитатели имат задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.
2. Общественият възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществени прояви на:
– непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и настанени във възпитателно училище – интернат;
–  непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
–  непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
– малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;
–  малолетни и непълнолетни, за които е приложима мярката предупреждение и наблюдение.

Контакти:
Ваня Николова – Секретар на МКБППМН;
Email: vnikolova@studentski.bg;
Телефон за връзка: 02/962 29 44
гр. София, Студентски град, бл. 5, ет. 4, каб. 401

 

Back To Top