skip to Main Content

График за стесняване на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Външно електрозахранване на „Две жилищни сгради“ в УПИ ХХІ-896, 619, ПИ с идентификатор 68134.1600.4751/, кв. 6, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на ул. „Проф. Георги Златарски“ в участък от сградата на №37в северна посока до новостроящите се сгради в УПИ ХХІ-896, 619 за периода от 27.05.2021 г. до 24.06.2021 г.

Back To Top