skip to Main Content

Заповед на Главен архитект на район „Студентски“ за прекратяване на административно производство

Столична община – район „Студентски“, на основание чл. 124Б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № РСТ21-РА50-72/26.05.2021г. на Главен архитект на район „Студентски“ за прекратяване на административното производство по изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в УПИ IX-1098, УПИ XIV-1098 и X-643,643Б,1099, кв. 10, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново“, поземлени имоти с идентификатори 68134.1600.643, 68134.1600.4735, 68134.1600.1098, 68134.1600.1099 по одобрена КККР със Заповед №РД-18-38/10.07.2012г. на изпълнителен директор на АГКК, разрешено със Заповед №РСТ19-РА50-34/10.04.2019г. на Главен архитект на СО – район „Студентски“.

Заповедта може да се разглежда от заинтересованите лица в сградата на район „Студентски“, бл. 5, ет. 4, ст. 425.

Приложение:

ЗАПОВЕД РСТ21-РА50-72/26.05.2021 Г. 

Back To Top