skip to Main Content
Етажна собственост: Инсталиране на видеонаблюдение

Етажна собственост: Инсталиране на видеонаблюдение

За осъществяване на видеонаблюдение в сграда в режим на етажна собственост се налага да бъдат спазени и редица специфични изисквания, произтичащи от специалната правна уредба на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Регламент (ЕС) 2016/679.

Компетенция на общото събрание

Решението за инсталиране на система за видеонаблюдение в жилищна сграда в режим на етажна собственост следва да бъде взето на общо събрание с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части (Чл. 17, ал. 3 от ЗУЕС).

Обработване на лични данни

Обработването на лични данни в този случай е въз основа на легитимния интерес на живущите в жилищната сграда, т.е. на основание чл. 6, § 1, б „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679. Следва да се има предвид, че решенията на етажната собственост имат обвързваща сила и за лицата, които не са присъствали, както и спрямо тези, които са гласували против. Аргументите за това могат да се извлекат от практиката на Върховния касационен съд съгласно Решение № 39 от 19.02.2013 г. по гр. д. № 657/2012 г., Г. К., I Г. О. на ВКС.

Върховният касационен съд приема, че след влизането им в сила, решенията на етажните собственици са задължителни за всички етажни собственици, включително за тези, които са гласували против, за неучаствалите във вземането им и за лицата, които по-късен момент ще станат етажни собственици или обитатели. Следователно, решението за извършване на видеонаблюдение е задължително и за собствениците, подали уведомление, че не желаят да бъдат заснемани.

Правилник за вътрешен ред

Монтирането на видеокамери в сграда в режим на етажна собственост следва да е вписано в правилника за вътрешния ред след приемането му на общото събрание, като необходимо е да бъдат описани :

1. Необходимост за извършване на видеонаблюдение – да се защитят животът и здравето на живущите и на други лица.

2. Посочване на целите – събираните от администратора данни трябва да бъдат за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по начин, несъвместим с тези цели. Целта на обработването следва да кореспондира с принципа за законност.

3. Осведоменост – физическите лица, обект на видеонаблюдение, следва да бъдат уведомявани за използването на технически средства за наблюдение в съответния обект чрез поставяне на видно място на уведомителни табели/информационни табла, на които задължително да бъде предоставена информация, която идентифицира администратора и координатите за връзка с него, целите, категориите лични данни, както и правното основание за обработването на събирането на същите.

Примерна табела, която да информира преминаващите, че обектът е под видеонаблюдение.

4. Свеждане на данните до минимум – при обработването на лични данни е необходимо да се извърши проверка за пропорционалност. С нея се преценява дали обработването, начинът, по който то ще се извършва или използваните способи, са подходящи и съразмерни на целта на обработването. По отношение на видеонаблюдението такава проверка ще се изисква най-малкото с оглед преценката къде да бъдат разположени техническите устройства, за да се постигне резултат в рамките на легитимната цел и без да се накърняват прекомерно личната сфера на околните. Администраторите на лични данни (ЕС) следва да разположат устройствата така че да заснемат единствено охранявания обект. Същите нямат право да заснемат обществени места като улици, тротоари, площади паркинги и др.

5. Ограничение на съхранението – спазването на този принцип предполага на първо място администраторът (ЕС) да определи срок, в който личните данни да бъдат съхранявани. Безсрочно съхранение не се допуска, както не се допуска и прекомерно дълъг срок, който не е в зависимост от целите, за които се обработват личните данни. Предвид това ЕС трябва да съхранява записите за минимален период от време, който винаги трябва да е конкретно определен и при необходимост периодично да бъде преразглеждан.

6. Цялостност и поверителност – спазването на този принцип задължава администратора (ЕС) да вземе всички необходими мерки за защита на данните от непозволен достъп и от други рискове (загуба, унищожаване, повреждане, изменение), които могат да нарушат сигурността на данните. Обработването следва да бъде по начин, който да осигурява подходяща степен на защита и нейното прилагане е задължение на администратора. Администраторът следва да прилага подходящи организационни и технически мерки за защита на данните.

7. Отчетност – принципът на отчетност изразява способността на администратора във всеки един момент да докаже, че обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно, прозрачно, в минимален обем, за постигане на ясно определени цели, съхранява точни данни, за времето, необходимо за постигане на тези цели, гарантира тяхната цялостност и поверителност. Като средство за спазване на принципа за отчетност може да се разглежда воденето на регистри на дейностите по обработване.

Примерно допълнение към правилник за вътрешен ред

Настоящото допълнение следва да бъде одобрено по време на общо събрание на етажната собственост и прието с мнозинство по-голямо от 50 на сто от представените идеални части от общите части (Чл. 17, ал. 3 от ЗУЕС).

Раздел V
Регистър „Видеонаблюдение“

Чл. 1. (1) Етажна собственост с адрес: гр. София, (…) поддържа регистър „Видеонаблюдение“.

(2) Регистър „Видеонаблюдение“ е част от системата за видеонаблюдение, необходима за защита на живота и здравето на собственици, ползватели, наематели, обитатели и посетители и тяхната собственост в периметъра на етажната собственост.

(3) Данните в регистър „Видеонаблюдение“ са предназначени да докажат злонамерени деяния срещу собственици, ползватели, наематели, обитатели и посетители и/или тяхната лична собственост, които са настъпили на територията на етажната собственост.

Чл. 2.  (1) За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване Управителният съвет при Етажна собственост с адрес: гр. София, (…) организира и предприема мерки, съобразени със съвременните технологични изисквания и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 3 (1) Регистър „Видеонаблюдение” се попълва с данни от автоматично денонощно видеонаблюдение (видеообраз) за движението на собственици, ползватели, наематели, обитатели и посетители в периметъра на етажната собственост – (описание на наблюдавания периметър). Записите с видеообрази се съхраняват на компютър, монтиран (описва се къде).

(2) Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в двора и в сградата и при преминаването по тротоара, който е част от общите части. На входовете на сградата са поставени предупредителни табели, че обектът се намира под постоянно видеонаблюдение. Данните от този регистър се съхраняват 30 дни.

(3) Физическата защита на личните данни се осъществява с физическо контролиране на достъпа и софтуерна защита до регистъра и неговите записи.

Чл. 4. (1) Право на достъп до данните в регистър „Видеонаблюдение” имат:

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане;

2. Собствениците на самостоятелни обекти в Етажна собственост с адрес: гр. София (…).

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни.

(2) Достъп до регистър „Видеонаблюдение“ предоставят представителите на Управителния съвет срещу подпис в дневник „Видеонаблюдение“, който води документален запис на предоставените достъпи.


Компетентен орган по контрола на обработването на лични данни е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Предлагаме Ви анализите на КЗЛД по въпросите на видеонаблюдението:

2001

Комисията за защита на личните данни издава разпореждания на администраторите на основание чл. 58, § 2, б. „г“ във връзка с чл. 57, § 1, б. „а“ и чл. 83, § 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, за нарушение на разпоредби на този Регламент във връзка с осъществявано видеонаблюдение.

В тези случаи КЗЛД разпорежда на съответния администратор да съобрази операциите по обработване на лични данни с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (напр. с чл. 6, § 1, букви „а-е“ ) и, ако е целесъобразно, указва начин и определя срок за това. Трайната практика на КЗЛД в случаите на незаконосъобразно видеонаблюдение е да разпорежда на администратора да:

 • преустанови видеонаблюдението на обществени места и на имота на съответния жалбоподател и постави обозначителни табели за осъществяваното в имота си видеонаблюдение;
 • преустанови видеонаблюдението/заснемането на публични площи (посочва се относимото, като напр. улица/части от прилежащата улица, части от уличното платно, тротоари, търговски обект – магазин „Х“, съседни/чужди имоти, жилищни сгради/част от фасадата на блок № Х, междублокови и затревени площи, алеи и др.) посредством изградената система за видеонаблюдение в даден имот, като пренасочи камерата така, че да заснема само границите на собствения му имот. При невъзможност за пренасочване на камерата, същата следва да бъде демонтирана;
 • преустанови заснемането на общи части (етажна площадка) на жилищната сграда – етажна собственост, посредством изградената от него система за видеонаблюдение;
 • преустанови заснемането на общи части на жилищната сграда – входната врата и фоайето на партерния етаж на сградата, общите коридори и подходите към подземните гаражи, както и коридора на съответния етаж в сградата, посредством изградената система за видеонаблюдение, като премахне камерите;
 • преустанови заснемането на общи части на жилищната сграда – етажна площадка на съответния етаж и асансьора, вътрешния коридор на същия етаж и подстъпа към него, посредством изградената система за видеонаблюдение на адреса, чрез премахване на камерите, които са поставени без правно основание – при липса на представено в КЗЛД решение на етажната собственост;
 • преустанови видеонаблюдението на общи части от етажната собственост, както и на чужди имоти, посредством изградената система за видеонаблюдение в жилищната сграда – етажна собственост, като пренасочи камерата и да заснема само неговото жилище и гараж. При невъзможност за пренасочване на камерата, същата следва да бъде демонтирана;
 • преустанови видеонаблюдението на общи части на етажната собственост, посредством изградената система за видеонаблюдение в жилищната сграда – етажна собственост, докато не бъде взето легитимно решение на Общо събрание на етажната собственост, съгласно чл. 11 от ЗУЕС. В случай, че в срока на разпореждането такова решение не бъде взето, камерите следва да бъдат премахнати;
 • преустанови видеонаблюдението на общи части от етажната собственост, публични площи (улици и тротоари) и прозорци на чужди имоти, посредством изградената система за видеонаблюдение в жилищна сграда – етажна собственост, чрез премахване на камерите;
 • преустанови заснемането на общия вход на жилищната сграда на същия адрес, както и подстъпът към него, посредством изградената система за видеонаблюдение;
 • преустанови видеонаблюдението на общи части от етажната собственост, в т.ч. входни врати на чужди жилища, както и на публични места (улици, тротоари), посредством изградената система за видеонаблюдение в жилищната сграда – етажна собственост;
 • преустанови видеонаблюдението на публични места (части от уличното платно и прилежащите тротоари) и чужди имоти посредством изградената система за видеонаблюдение чрез корекция на ъгъла на видеозаснемане, където е възможно, или чрез въвеждане на система за замъгляване на публични места, или чрез премахване на видеокамерите, които извършват видеонаблюдението на публични места и чужди имоти;
 • преустанови видеонаблюдението на публични места (части от уличното платно), посредством изградената система за видеонаблюдение, чрез корекция/пренасочване на ъгъла на видеонаблюдение на камера № …. камера № ….., или чрез въвеждане на частни зони чрез софтуерно замъгляване. В случай, че нито един от посочените два подхода не може да бъде приложен, камера № ….. и камера № ….. да бъдат премахнати;
 • преустанови видеонаблюдението на публични места (улици и тротоари), посредством изградената система за видеонаблюдение в жилищната сграда – етажна собственост, чрез препозициониране на камерата, така че да заснема физическите лица, след влизането им в етажната собственост.

Комисията за защита на личните данни издава предупреждения на администраторите на основание чл. 58, § 2, б. „а“ във връзка с чл. 57, § 1, б. „а“ и чл. 83, § 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато има вероятност операции по обработване на данни, които те възнамеряват да извършат (в случая видеонаблюдение), да нарушат разпоредбите на Регламента. В тези случаи КЗЛД отправя предупреждение на съответния администратор за това, че:

 • в изградената система за видеонаблюдение във всеки един момент може да бъде променена посоката на камерата и да извършва видеонаблюдение на чужд съседен имот, собственост на друго лице, като има вероятност да обработва лични данни без наличие на правно основание, с което да наруши разпоредбите на чл. 6, § 1, букви „а“-„е“ от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • въвеждането в експлоатация на съответната система за видеонаблюдение, има вероятност да наруши разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Ако бъде въведена в експлоатация в този вид, администраторът ще наруши правилата за обработване на лични данни. За да бъде функционираща система, тя трябва да отговаря на изискванията: да не снима публични места (обществени територии), да има решение на общото събрание, а не само съгласие на собственици на апартаменти, за които не е ясно каква идеална част от общата сграда притежават, следва да има решение и протокол, от които ясно да се вижда, че са спазени изискванията на Закона за управление на етажната собственост;
 • има вероятност операциите по обработване на лични данни, посредством видеозаснемане с камери №……… и № …………, ако камерите работят и в обхвата им попадат публични зони и чужди имоти, да нарушат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.

Официални предупреждения

Официални предупреждения КЗЛД отправя, когато операциите по обработването на лични данни са нарушили разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, но нарушението не е налице или вече е отстранено от администратора на лични данни към момента на издаване на индивидуалния административен акт съобразно чл. 142 от АПК. В такива случаи на основание чл. 58, § 2, б. „б“ във връзка с чл. 57, § 1, б. „а“ и чл. 83, §2 от Регламент (ЕС) 2016/679, Комисията за защита на личните данни отправя официално предупреждение на съответния администратор:

 • за нарушение на чл. 6, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • предвид обстоятелството, че обработването на лични данни чрез осъществявано от него видеонаблюдение на обществени територии-улици и прилежащи към тях тротоари, както и чужди имоти и жилищни сгради посредством описаните в съответното решение на КЗЛД камери е в нарушение на чл. 5, § 1, б. „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

При постъпване на жалби с предмет незаконосъобразно обработване на лични данни посредством видеонаблюдение КЗЛД извършва проверки по предмета на жалбите. Така тя изпълнява задължението си за служебно събиране на доказателства с цел изясняване на отделните случаи от правна и фактическа страна, съблюдавайки застъпените в административния процес принципи на служебно начало и истинност. Констативните актове от извършените проверки се приобщават към съответното административно производство, след което Комисията се произнася по допустимостта и основателността на подадените жалби.


Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали очаквайте в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече от кампанията:

Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Back To Top